Thông tin thị trường

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp Lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

Phật giáo

Mười nguyện của Bồ tát Phổ Hiền - HT Tịnh Không

Mười nguyện của Bồ tát Phổ Hiền - HT Tịnh Không

Thứ nhất : Lễ kính chư Phật Chư Phật là gì ? Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy chúng ta rằng: "Tình dữ vô tình, đồng viên chùng trí” đây chính là chư Phật. “Tình” là nhất thiết hữu tình chúng sanh nghĩa là tất cả động vật.

Đọc thêm
« 1 2 3 4 5 »