Thông tin thị trường

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp Lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

Phân tích giá thức ăn tôm của Cty Cargill va Cty thức ăn CP và Osialic

Phân tích giá thức ăn tôm của Cty Cargill va Cty thức ăn CP và Osialic

Phân tích giá thức ăn tôm của Cty Cargill va Cty thức ăn  CP và Osialic
dvt: đồng
Cty  CP     Sản phẩm    Gia bán lẻ    Hoa đơn    Tiền mặt     thưởng tháng    thưởng năm    Gía cuối cùng
HI-GRO 8800          27,950              3,600                 300                  200                 500                   23,350
HI-GRO 8801          27,950              3,600                 300                  200                 500                   23,350
HI-GRO 8802          27,850              3,600                 300                  200                 500                   23,250
HI-GRO 8803          27,750              3,600                 300                  200                 500                   23,150
HI-GRO 8803-P          27,550              3,600                 300                  200                 500                   22,950
HI-GRO 8804-S          27,450              3,600                 300                  200                 500                   22,850
HI-GRO 8804          27,350              3,600                 300                  200                 500                   22,750

dvt: đồng
Sản phẩm    Giá bán lẻ    Hoa đơn    Hỗ trợ vận chuyển    thưởng quý    thưởng năm     
Cty Cargill    700          33,400              4,200     300                 700                 300                   27,900
721          28,900              4,000     300                 700                 300                   23,600
722          28,600              4,000     300                 700                 300                   23,300
723          27,800              4,000     300                 700                 300                  22,500
724          27,700              4,000     300                 700                 300                  22,400
725          27,500              4,000     300                 700                 300                  22,200
726          27,200              4,000     300                 700                 300                  21,900


Cty Osialic    Sản phẩm    Gia bán lẻ    Hoa đơn    Đặt biệt    thưởng tháng    thưởng năm    Gía cuối cùng
v0          35,150              5,000                 550                  200                 150                   29,250
v1          28,550              5,000                 550                  200                 150                   22,650
v2          28,450              5,000                 550                  200                 150                   22,550
v3s          28,550              5,000                 550                  200                 150                  22,650
v3p          28,650              5,000                 550                  200                 150                  22,750
v4          28,100              5,000                 550                  200                 150                  22,200